Privatumo pranešimas

Privatumo pranešimas

 

Telia Lietuva, AB (toliau – „Telia“ arba bendrovė) pripažįsta, kad asmens duomenų apsauga yra svarbi duomenų subjektams ir yra įsipareigojusi gerbti ir saugoti kiekvieno asmens privatumą. Šis privatumo pranešimas:

 • apibrėžia „Telia“ įsipareigojimą ir atsakomybę, siekiant apsaugoti ir gerbti asmens privatumą;
 • paaiškina, kaip „Telia“ renka, naudoja ir saugo (tvarko) asmens duomenis;
 • informuoja duomenų subjektus apie tai, kaip jų asmens duomenys yra tvarkomi ir kokias teises turi kiekvienas duomenų subjektas.

Tvarkydami asmens duomenis laikomės Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų tiesiogiai taikomų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, taip pat kompetentingų institucijų nurodymų.

Privatumo pranešimas (paskutinį kartą atnaujintas 2017 m. vasarį) taikomas tais atvejais, kai asmuo, lankydamasis šioje interneto svetainėje, pateikia „Telia“ savo asmens duomenis.

Sąvokos

 • Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant atitinkamais duomenimis.

Kaip renkame Jūsų asmens duomenis?

Jums registruojantis į „Augu internete“ renginį, prašome Jūsų pateikti atitinkamą informaciją, kuri būtina siekiant užtikrinti tinkamą renginių organizavimą ir vykdymą (renginio dalyvių registraciją, renginio organizavimą, aktualios informacijos siuntimą, dalyvių statistinę apskaitą).

Jūs neprivalote pateikti jokių asmens duomenų „Telia“, tad, jei nuspręsite to nedaryti, gali būti, kad mes negalėsime Jūsų užregistruoti į renginį, dėl jo su jumis susisiekti ar atsiųsti jums aktualios informacijos. 

Kokius Jūsų asmens duomenis renkame? 

 • Renkame tik pagrindinę informaciją, būtiną renginio organizavimui ir vykdymui bei aktualios informacijos pateikimui, kaip antai vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas. 

Kaip tvarkome Jūsų asmens duomenis?

„Telia“ renka bei toliau tvarko Jūsų asmens duomenis tik remdamasi asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais.

„Telia“ tvarko asmens duomenis tik tiek, kiek tai reikalinga apibrėžtiems ir teisėtiems tikslams pasiekti, atsižvelgiant į duomenų subjekto privatumo apsaugą.

„Telia“ užtikrina, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, kad jie būtų tvarkomi tik tokiais tikslais, kurie atitinka tikslus, nustatytus prieš renkant asmens duomenis, kad jie būtų tvarkomi tik griežtai laikantis teisės aktuose nustatytų aiškių ir skaidrių asmens duomenų tvarkymo reikalavimų.

Kaip saugome Jūsų duomenis?

Jūsų asmens duomenų saugumo užtikrinimas yra mums labai svarbus.

Jūsų asmens duomenims tvarkyti „Telia“ įgyvendino atitinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones, kurios padeda apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. „Telia“ vykdoma saugumo užtikrinimo veikla, be kita ko, apima personalo, informacijos, IT infrastruktūros, vidaus ir viešųjų tinklų, taip pat biurų pastatų ir techninių įrenginių apsaugą. 

Kam teikiame Jūsų duomenis?

Mes galime pateikti Jūsų duomenis:

 • Duomenų tvarkytojams (subrangovams), kurie teikia mums paslaugas (atlieka darbus) ir tvarko Jūsų duomenis „Telia“, kaip duomenų valdytojo, vardu. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Pasitelkdami subrangovus, imamės visų reikiamų priemonių, siekdami užtikrinti, kad ir mūsų duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų asmens duomenų paslaptį.

Duomenų tvarkytojai gali būti įsisteigę už Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės ribų. Jei mes perduosime Jūsų asmens duomenis tokiems tvarkytojams, mes imsimės visų reikiamų teisės aktuose numatytų priemonių, siekdami užtikrinti, kad Jūsų teisė į privatumą ir toliau būtų tinkamai saugoma.

„Telia“ duomenų tvarkytojų sąrašą rasite Asmens duomenų valdytojų valstybės registre, kuris skelbiamas www.ada.lt.

Mes taip pat galime teikti Jūsų duomenis:

 • Atsakydami į teismo arba valstybės institucijų prašymus, tik ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančius teisės aktus arba teismo nutartį/ liudijimą.

Kaip ilgai saugome Jūsų duomenis?

Mes saugome Jūsų asmens duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas. 
Mes siekiame nesaugoti pasenusios arba nereikalingos informacijos ir užtikrinti, kad asmens duomenys ir kita informacija apie klientus būtų nuolat atnaujinta ir teisinga. 

Kokios yra Jūsų teisės?

Jūs turite teisę:

 • kreiptis į „Telia“ su prašymu suteikti informaciją apie „Telia“ tvarkomus Jūsų asmens duomenis;
 • kreiptis į „Telia“ su prašymu ištaisyti Jūsų asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą – tuo atveju, kai susipažinus su asmens duomenimis, Jūs nustatote, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs;
 • kreiptis į „Telia“ su prašymu sunaikinti asmens duomenis ar sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą – tuo atveju, kai susipažinus su savo asmens duomenimis, Jūs nustatote, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai;
 • nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais arba dėl teisėto intereso, kurio siekia „Telia“ arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys.

Jeigu Jums kelia susirūpinimą „Telia“ veiksmai/neveikimas, kuriais galimai nesilaikoma šio privatumo pranešimo arba teisės aktų reikalavimų, galite kreiptis į „Telia“ bet kuriuo Jums patogiu būdu:

 • raštu – el. paštu: info@telia.lt; 
 • žodžiu – telefonu 1817 (skambinantiems iš kitų tinklų ir iš užsienio +370 698 63333); 
 • raštu – adresu: Saltoniškių g. 7A, 03501 Vilnius;
 • atvykus į bet kurį „Telia“ saloną.

 „Telia“ yra įsipareigojusi vykdyti atsakingą ir tvarų verslą. Jei Jums kelia susirūpinimą tai, kad galimai nesilaikoma šio pranešimo ar teisės aktų, Jūs taip pat galite išsakyti savo susirūpinimą naudodamiesi mūsų „Skaidrumo linija“ (angl. Speak-Up Line).

Nepavykus išspręsti klausimo su „Telia“, turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, kuri atsakinga už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų priežiūrą ir kontrolę.

Kaip sužinoti apie šio pranešimo pakeitimus?

Kartais mums gali prireikti atnaujinti šį privatumo pranešimą. Dėl šios priežasties mes rekomenduojame Jums periodiškai apsilankyti mūsų interneto svetainėje, kurioje visada rasite naujausią šio privatumo pranešimo versiją. 

Jei atliksime esminius šio pranešimo pakeitimus, mes apie tai iš anksto informuosime paskelbdami pranešimą mūsų interneto svetainėje. 

Kaip su mumis susisiekti?

Kviečiame Jus kreiptis į „Telia“ dėl visų su šiuo privatumo pranešimu arba Jūsų asmens duomenų tvarkymu susijusių klausimų bet kuriuo Jums patogiu būdu:

 • raštu – el. paštu: info@telia.lt; 
 • žodžiu – telefonu 1817 (skambinantiems iš kitų tinklų ir iš užsienio +370 698 63333); 
 • raštu – adresu: Saltoniškių g. 7A, 03501 Vilnius;
 • atvykus į bet kurį „Telia“ saloną.